วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

พลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ CDD : Mobile ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

1.     ความเป็นมา
กรมการพัฒนาชุมชน โดยสถาบันการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ดำเนินกิจกรรมโครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ : CDD MOBILE เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือในการใช้พลังชุมชนในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความมั่นคง และชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี เป็นผู้ขับเคลื่อน โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เป็นพี่เลี้ยง
2.     ขั้นตอนวิธีการ
2.1   จัดประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กระบวนการ/
วิธีการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
2.2   จัดทำแผนการดำเนินงาน ตามกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม
2.3 รวบรวมข้อมูลของจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ส่งแผนความต้องการฝึกอบรมของกลุ่ม
เข้ามา จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย อุดรธานี หนองคาย 
หนองบัวลำภู สกลนคร บึงกาฬ
2.4   ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ในการออกให้บริการการตามโครงการฯ โดยใช้มติความเห็นชอบ
จากที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือก
2.5   คัดเลือกวิทยากรสัมมาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี เพื่อ
เป็นทีมให้บริการความรู้ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2.6   จัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตร
2.7   ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก
2.8   ติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำ
2.9   ติดตามประเมินผล
3.     ผลการดำเนินงาน 5 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมชุมชน (จังหวัดดำเนินการ)
กิจกรรมที่ 2 สร้างองค์ความรู้และจัดทำแผน ดำเนินการระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี และวิทยากรสัมมาชีพ จาก 4 จังหวัด จำนวน 10 คน โดยมีกระบวนการขั้นตอน ดังนี้
-          เชิญวิทยากรผู้นำสัมมาชีพที่มีความรู้เรื่องการทอผ้า การย้อมผ้า จากจังหวัดในพื้นที่เขต
บริการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร หนองคาย 
ขอนแก่น  รวม 4 จังหวัด จำนวน 10 คน
-          จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จำนวน 2 วัน
-          ดำเนินการสกัดองค์ความรู้จากวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ
-          ร่วมกันจัดทำแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผลลัพธ์ของ
กิจกรรมที่ 2 คือ 1. หลักสูตรการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ 2. วิทยากรสัมมาชีพ 5 คน 3. ตารางฝึก
อบรม 4. แผนการดำเนินงาน 5. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 3 ใช้องค์ความรู้และสร้างพลังความร่วมมือ ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านคำดอกไม้ ม.7 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ดำเนินการดังนี้
-          จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องทฤษฎีการสกัดสี  ผสมสี  ย้อมสี  และหมักโคลน 
ผ้าฝ้าย
-          ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 4 เติมเต็มองค์ความรู้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านคำดอกไม้ ม.7 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ดำเนินการดังนี้
วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าโดยการจัดเวทีชุมชนเพื่อนำเสนอผลความก้าวหน้า โดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมได้นำผลงานมานำเสนอการย้อมสีฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ ปรากฏผล ดังนี้
ผลงานก่อนฝึกอบรม

ผ้าพันคอจะเป็นสีที่ย้อมจากสีเคมี

ระหว่างฝึกอบรม

วิทยากรบรรยายทฤษฎีของสีจากธรรมชาติและความรู้เรื่องตัวแปร ใบมะม่วง  

ขมิ้นสด

วิทยากรเน้นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นถิ่น
 แก่นฝาง
 สีสกัดเย็นจากขมิ้น
 สีสกัดเย็นจากใบมะม่วง
 ล้างเส้นฝ้ายและนำไปต้มไล่ไขมันเพื่อให้สีติดดี
 ย้อมและนวดให้สีเข้าไปในเส้นฝ้ายหมักไว้ 6 ชม.
 ฝ้ายที่ย้อมด้วยสีจากใบมะม่วง
 ฝ้ายที่ย้อมด้วยสีขมิ้น
 ฝ้ายที่ย้อมด้วยสีจากแก่นฝาง สกัดร้อน

เคล็ดลับ ระหว่างที่ทำการย้อมสีให้นวดหรือขยำให้สีเข้าไปใสเส้นฝ้ายอย่างทั่วถึงและหมักทิ้งไว้อย่างน้อย 6 ชม. ถึงนำมาซักล้างตากให้แห้ง หรือหากต้องการสีที่เข้มขึ้นให้ย้อมเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง 

หลังจากได้รับการฝึกอบรม


หลังจากที่วิทยากรสัมมาชีพได้ให้ความรู้ในการย้อมสีธรรมชาติ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ แล้วได้มาติดตามผลการดำเนินงานซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผลิตผ้าพันคอเพื่อเตรียมจำหน่ายในตลาดประชารัฐ

-          เติมเต็มองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนเป้าหมาย
การประเมินผลงานของผู้เข้าอบรม
สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม
1.      รูปแบบผลิตภัณฑ์สวยงามแต่ยังไม่ละเอียด
2.      เนื้อผ้าทอหนาเกินไปไม่เหมาะกับอากาศเมืองร้อน
3.      ความยาวของผ้าคลุมไหล่ยังไม่ได้มาตรฐาน
4.      สีของเส้นฝ้ายยังสีอ่อนเกินไป
5.      ยังไม่มีอัตลักษณ์ของผ้า
6.      ยังไม่มีความรู้เรื่องการจับคู่สี
1.      การมาร์คจุดสิ้นสุดเพื่อต่อลายผ้าควรมาร์คด้วยเส้นด้ายภายนอก เพื่อไม่ให้ผ้าเกิดตำหนิ
2.      ถ้าต้องการสีที่สดใส หรือเข้มขึ้นให้ย้อม 2-3 ครั้ง
3.      ความยาวมาตรฐานของผ้าคลุมไหล่ อยู่ที่ 180-250 ซม.
4.      การทอผ้าควรใช้เครื่องทอขนาด 6 ฟืม และควรใช้แบบ 2 เขา เพื่อป้องการการทอลายผิดพลาด
5.      การทอผ้าบางจะทำให้ผ้าไม่แข็งมีความพลิ้ว เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทย
6.      ให้ศึกษาเรื่องทฤษฎีการจับคู่สีเพิ่มเติมเพื่อสร้างผลงานที่มีสีสันสวยงาม เป็นที่นิยมของตลาดปัจจุบัน

สิ่งที่วิทยากรสัมมาชีพได้แนะนำเพิ่มเติมคือการสร้างสัญลักษณ์ของผ้าทอบ้านคำดอกไม้ ให้มีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นผ้าที่ผลิตจากบ้านคำดอกไม้ ซึ่งมีอยู่ 3 วิธี คือ 1. การเพ้นท์ด้วยสีจากธรรมชาติ 2. การปักลาย 3. การทอลาย ซึ่งวิทยากรสัมมาชีพ ได้สาธิตการเพ้นท์ผ้าลายนาคาจากสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของบ้านดุง เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้อบรมเห็นความสำคัญของการสร้างลวดลาย จึงให้ข้อเสนอแนะในการสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

1 ความคิดเห็น:

 1. Look at the way my friend Wesley Virgin's autobiography launches in this SHOCKING AND CONTROVERSIAL video.

  As a matter of fact, Wesley was in the military-and shortly after leaving-he revealed hidden, "self mind control" secrets that the CIA and others used to get whatever they want.

  As it turns out, these are the same methods tons of celebrities (especially those who "come out of nowhere") and elite business people used to become rich and successful.

  You've heard that you only use 10% of your brain.

  That's mostly because the majority of your brainpower is UNCONSCIOUS.

  Perhaps that thought has even occurred INSIDE OF YOUR own mind... as it did in my good friend Wesley Virgin's mind about 7 years ago, while driving a non-registered, beat-up garbage bucket of a car without a license and $3 in his bank account.

  "I'm so frustrated with going through life paycheck to paycheck! When will I finally make it?"

  You've taken part in those thoughts, isn't it so?

  Your success story is waiting to be written. You just have to take a leap of faith in YOURSELF.

  CLICK HERE TO LEARN WESLEY'S SECRETS

  ตอบลบ